Algemene Voorwaarden

De Vrolijke Huiskat

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld ter bescherming van DE VROLIJKE HUISKAT en de klanten van DE VROLIJKE HUISKAT. Algemene voorwaarden kunnen door DE VROLIJKE HUISKAT ten aller tijden gewijzigd worden zonder voorafgaande schriftelijke mededeling.

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen die de klant aangaat met DE VROLIJKE HUISKAT, gevestigd te Breda, onder kvK-nummer: 65191552.

1.2 Van toepassing is het Nederlands recht in gevallen waarin niet voorzien wordt in deze algemene voorwaarden. De rechtbank van de vestigingsplaats van DE VROLIJKE HUISKAT is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

1.3 Door opdracht te geven aan DE VROLIJKE HUISKAT voor het verlenen van diensten en/of het leveren van producten wordt verondersteld dat de klant kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en deze als zodanig heeft aanvaard.

1.4 In geval van wijzigingen in de algemene voorwaarden zijn de algemene voorwaarden van toepassing zoals deze golden op moment van het geven van de opdracht door de klant aan DE VROLIJKE HUISKAT.

1.5 Met grote zorgvuldigheid zijn deze algemene voorwaarden geformuleerd, wijzigingen en typefouten zijn voorbehouden.

Artikel 2: Definities

2.1 DE VROLIJKE HUISKAT: Hiermee wordt verwezen naar de natuurlijke persoon die handelt uit naam van de onderneming DE VROLIJKE HUISKAT; Bij DE VROLIJKE HUISKAT is dit Itske Oirbans. In de algemene voorwaarden wordt verwezen naar DE VROLIJKE HUISKAT.

2.2 Klant: De verzorgende en verantwoordelijke persoon voor de kat(ten) die DE VROLIJKE HUISKAT inschakelt en de opdracht geeft aan DE VROLIJKE HUISKAT voor het verlenen van diensten of het leveren van producten. Tevens diegene aan wie de factuur van DE VROLIJKE HUISKAT is gericht en daarmee een betalingsverplichting aangaat voor geleverde diensten en/of producten door DE VROLIJKE HUISKAT; verder te noemen klant.

2.3 Opdracht:

Een overeenkomst waarbij de klant zich verbindt richting DE VROLIJKE HUISKAT:

 1. om de kat(ten) met één of meerdere gedragsproblemen een gedragstherapeutische behandeling te geven in de vorm van gedragstherapie voor katten.
 2. voor het delen van informatie en advies omtrent kattengedrag door DE VROLIJKE HUISKAT richting de klant in de vorm van een verrijkingsconsult.
 3. voor een Bach Bloesem Advies voor dieren waarbij DE VROLIJKE HUISKAT advies uitbrengt over de te gebruiken Bach Bloesem remedies in combinatie met gedragstherapie of het verrijkingsconsult.
 4. waarbij DE VROLIJKE HUISKAT een of meerdere Persoonlijke Bach Bloesem mix(en) levert na overeenstemming van de samenstelling van deze Persoonlijke Bach Bloesem Mix met de klant.

2.4 Gedragstherapie voor katten: Het opmaken van een anamnese, het stellen van een diagnose, het vaststellen van een therapie en het zo breed mogelijk begeleiden, adviseren en instrueren van de klant inzake de uit te voeren gedragstherapie voor de kat(ten).

2.5 Verrijkingsconsult: Het geven van informatie en advies over gedrag van katten aan de klant. Het gaat hier om advies en informatie om de leefomgeving van de kat(ten) te verbeteren ten einde gedragsproblemen bij kat(ten) in de toekomst voortvloeiende uit een niet optimale leefomgeving te voorkomen. Hierbij mag er op geen enkele wijze sprake zijn van een gedragsprobleem bij de kat(ten) van deze klant. Hiervoor wordt gedragstherapie voor katten

2.6 Bach Bloesem Advies voor dieren: het geven van advies over te gebruiken Bach Bloesem Remedies om het innerlijk welzijn van de kat te bevorderen.

2.7 Persoonlijke Bach Bloesem mix: Een op de kat afgestemde mix van Bach Bloesem Remedies die het innerlijk welzijn van de kat bevorderen.

2.8 Huisbezoek: Datum en tijd waarop DE VROLIJKE HUISKAT bij de klant aan huis komt voor het maken van een anamnese, het stellen van de diagnose en gerichte tips en adviezen geeft over het gedrag van de kat(ten).

2.9 Telefonisch contactmoment: Datum en tijdstip waarop DE VROLIJKE HUISKAT en de klant telefonisch contact hebben om de voortgang te bespreken.

2.10 Overeengekomen vergoeding kan bestaan uit:

 1. Vergoeding: Het te betalen bedrag door de klant aan DE VROLIJKE HUISKAT voor geleverde diensten en/ of producten.
 2. Reiskostenvergoeding: Het overgekomen bedrag wat betaald wordt door de klant aan DE VROLIJKE HUISKAT om de gereden kilometers (zowel heen- als terugweg) naar het huisbezoek te vergoeden.
 3. Verzendkosten: Bij het per post verzenden van de Persoonlijke Bach Bloesem mix; de kosten voor verzenden via pakketpost via PostNL (kostprijs op moment van verzenden via PostNL wordt 1 op 1 doorberekend aan de klant).
 4. Administratiekosten: Kosten die door DE VROLIJKE HUISKAT in rekening worden gebracht in geval van niet nagekomen verplichtingen zoals genoemd in artikel 5.8 en 5.9. Maar ook 6.1 sub c. en 6.2 sub c. Zie betreffende artikel voor verdere informatie.

Artikel 3: De opdracht

3.1 Tot stand komen van een opdracht: De opdracht gegeven door de klant aan DE VROLIJKE HUISKAT is rechtsgeldig vanaf het moment dat de overeenkomst door DE VROLIJKE HUISKAT mondeling of schriftelijk is bevestigd richting de klant. Bij mondelinge overeenkomst volgt altijd zo spoedig mogelijk een schriftelijke bevestiging via e-mail.

3.2 Inhoud opdracht: In de opdracht wordt vastgelegd welke diensten of producten worden geleverd door DE VROLIJKE HUISKAT, op welke periode de opdracht betrekking heeft en welke overeengekomen vergoedingen hiervoor worden betaald door de klant.

3.3 Eindigen van de opdracht: De opdracht eindigt van rechtswege na het verstrijken van de contractperiode zonder dat opzegging door één van de partijen vereist is.

3.4 Voortijdige beëindiging van de opdracht is mogelijk indien:

 1. De kat ernstig ziek is of overlijdt;
 2. Klant dit uitdrukkelijk én schriftelijk verzoekt;
 3. DE VROLIJKE HUISKAT van mening is dat het vertrouwen tussen klant en DE VROLIJKE HUISKAT in ernstige mate is verstoord en dit niet meer te herstellen is;

Artikel 4: Verplichtingen voortvloeiende uit de opdracht:

Na totstandkoming van de opdracht zijn er voor beide partijen verplichtingen die nagekomen moeten worden:

4.1 Inspanningsverplichting DE VROLIJKE HUISKAT: DE VROLIJKE HUISKAT is verplicht tot:

 1. Het leveren van een gedegen en vakkundig advies op maat;
 2. In geval van gedragstherapie voor katten een passende therapeutische behandeling voor te schrijven.
 3. In geval van verrijkingsconsult passend en advies op maat te geven ten behoeve van het verbeteren van de leefomgeving van de kat(ten).
 4. In geval van Bach Bloesem Advies voor dieren gedegen en vakkundig advies betreffende de Bach Bloesem Remedies te geven.
 5. In geval val het afnemen van een Persoonlijke Bach Bloesem mix het leveren van de betreffende Persoonlijke Bach Bloesem mix.

4.1.1 Deze werkzaamheden worden uitgevoerd naar beste kunnen en met grote zorgvuldigheid zoals verwacht mag worden van DE VROLIJKE HUISKAT. Hiertoe behoort ook het inwinnen van advies bij collega’s indien de situatie dit wenst en het nazoeken van literatuur om een gedegen en vakkundige advies op maat te kunnen geven.

4.2 Informatieverplichting DE VROLIJKE HUISKAT: In het geval van artikel 3.4 sub c: Dan dient DE VROLIJKE HUISKAT de klant hierover schriftelijk te informeren en haar motivatie aan de klant zorgvuldig uiteenzetten.

4.3 Inspanningsverplichting klant:

 1. Bij aanvang van de opdracht het zo volledig mogelijk en naar eerlijkheid invullen van de toegezonden vragenlijst; om zo tot een goed en gedegen beeld te komen van de situatie.
 2. Tijdens het huisbezoek is het belangrijk dat alle bewoners van het huis (zowel dier als mens) aanwezig zijn, om een goed en volledig beeld te krijgen van de situatie.
 3. Het opvolgen van gegeven advies en tips naar aanleiding van de vraag om zo gedragsproblemen weg te nemen ofwel het voorkomen van gedragsproblemen bij een verrijkingsconsult.
 4. Het geven van de Persoonlijke Bach Bloesem mix zoals voorgeschreven.

4.4 Betalingsverplichting klant: Voortvloeiend uit de opdracht ontstaat een betalingsverplichting door de klant aan DE VROLIJKE HUISKAT van de overeengekomen vergoeding voor geleverde diensten en/of producten.

4.5 Verantwoordelijkheid: DE VROLIJKE HUISKAT geeft tips en advies op maat om wijzigingen in de leefomgeving van de kat(ten) door te voeren en over het uitvoeren van de aanbevolen gedragstherapie voor de kat(ten). DE VROLIJKE HUISKAT is in geen geval verantwoordelijk voor het daadwerkelijk opvolgen van tips en adviezen en het juist uitvoeren van de aanbevolen gedragstherapie. DE VROLIJKE HUISKAT geeft wel begeleiding, tips en uitleg gedurende dit traject. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om tips en adviezen op te volgen en de aanbevolen gedragstherapie uit te voeren.

Artikel 5: Betalingsvoorwaarden

5.1 Factuur: De factuur is de opsomming van de overeengekomen vergoeding voor geleverde diensten en/of producten met daarop vermeld het bankrekeningnummer waarnaar de overeengekomen vergoeding moet worden overgemaakt en de betalingstermijn.

5.2 Adresgegevens factuur: Om een rechtsgeldige factuur te kunnen sturen heb ik de adresgegevens van de klant nodig; anders dan een digitaal e-mailadres. Indien er geen huisbezoek plaatsvindt is dit het enige doel waar ik deze informatie voor gebruik.

5.3 Verzending factuur: De factuur wordt verzonden tegelijk met het verslag van het huisbezoek en/of het Bach Bloesem Advies voor dieren. De factuur wordt digitaal verstuurd naar het bij DE VROLIJKE HUISKAT bekende correspondentie e-mailadres tenzij anders overeengekomen met de

5.4 Betalingstermijn: Op de factuur van DE VROLIJKE HUISKAT staat de termijn vermeld waarbinnen de overeengekomen vergoeding op het genoemde bankrekeningnummer moet zijn overgemaakt. In de regel wordt een betalingstermijn van 7 (zeven) dagen gehanteerd.

5.5 Uiterlijke betaaldatum: Bij het moeten versturen van een eerste dan wel tweede betalingsherinnering wordt een factuur gestuurd met daarop vermeld een uiterlijke betaaldatum waarop de overeengekomen vergoeding zichtbaar op het vermelde bankrekeningnummer moet staan.

5.6 Tijdstip betaling: Betaling van de overeengekomen vergoeding wordt gedaan naar aanleiding van de door de klant ontvangen factuur van DE VROLIJKE HUISKAT.

5.7 Wijze van betaling: Betaling van de factuur geschied door het overmaken van overeengekomen vergoeding naar het bankrekeningnummer zoals vermeld op de factuur, binnen de gestelde betalingstermijn.

5.8 Betaling in termijnen: Betaling in termijnen is mogelijk na overleg én na schriftelijke goedkeuring van DE VROLIJKE HUISKAT. Hiervoor worden administratiekosten van 15 (vijftien) euro in rekening gebracht op de factuur van de eerste termijn.

5.9 Te late betaling: Wanneer betaling door de klant te laat is, dan is DE VROLIJKE HUISKAT genoodzaakt om een betalingsherinnering te sturen:

 1. eerste betalingsherinnering: Deze wordt per mail verstuurd naar het bij DE VROLIJKE HUISKAT bekende correspondentie e-mailadres één week na het verstrijken van de betalingstermijn gemeld op de factuur, zonder administratieve kosten in rekening te brengen. Hierbij wordt wel een uiterlijke betaaldatum gesteld waarbij het verschuldigde bedrag zichtbaar op het betreffende bankrekeningnummer moet staan.
 2. tweede betalingsherinnering: Deze wordt per mail verstuurd naar het bij DE VROLIJKE HUISKAT bekende correspondentie e-mailadres één dag ná de uiterste betaaldatum genoemd in de eerste betalingsherinnering met hierop een laatste uiterste betaaldatum; hiervoor worden 25 (vijventwintig) euro aan administratiekosten in rekening gebracht.

5.9.1. Uitblijven van betaling: Wanneer er na de tweede betalingsherinnering conform artikel 5.9 sub b. geen gehoor wordt gegeven aan de betalingsverplichting van de klant; is DE VROLIJKE HUISKAT genoodzaakt de vordering uit handen te geven en voorts gerechtigd alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die door het uitblijven van de betaling veroorzaakt zijn, te vorderen. Buitengerechtelijke incassokosten worden gefixeerd op 25% van het totaal verschuldigde bedrag ex. BTW, met een minimum van € 90,00.

5.10 Betaling bij voortijdige beëindiging overeenkomst: Indien de overeenkomst van opdracht voortijdig wordt beëindigd, in geval van:

 1. artikel 3.4 sub a: Dan zal de overeengekomen vergoeding naar rato van de reeds uitgevoerde werkzaamheden bij de klant in rekening moeten worden gebracht. Dit naar alle redelijkheid en billijkheid gezien de situatie.
 2. artikel 3.4 sub b:
 • Indien alleen de vragenlijst is verstuurd naar de klant en deze nog niet ingevuld is terugontvangen: 25% van de overeengekomen vergoeding wordt in rekening gebracht.
 • Indien het huisbezoek nog niet is geweest, maar wel de ingevulde vragenlijst is terugontvangen: 50 % van de overeengekomen vergoeding wordt in rekening gebracht.
 • Indien het huisbezoek is afgelegd: 100 % van de overeengekomen vergoeding wordt in rekening gebracht.

c. artikel 3.4 sub c: De overeengekomen vergoeding naar rato van de reeds uitgevoerde werkzaamheden zal bij de klant in rekening worden gebracht. Dit naar beoordeling van DE VROLIJKE HUISKAT.

Artikel 6: Afspraken verzetten of annuleren

Tijdens het traject worden er tijdstippen bepaald waarop er contact is tussen DE VROLIJKE HUISKAT en de klant. Dit zijn een huisbezoek of een telefonisch contactmoment (nabespreking). Hiervoor geldt dat er door DE VROLIJKE HUISKAT tijd is gereserveerd speciaal voor jou als klant. Niet alleen voor het betreffende huisbezoek of telefonisch contactmoment, maar ook voor de voorbereiding en uitwerking van deze momenten. Voorop staat dat er ten aller tijden naar een oplossing wordt gezocht die voor beide partijen redelijk en billijk is ten einde het contactmoment op een ander tijdstip door te laten gaan.

Toch ben ik genoodzaakt hierover een en ander vast te leggen in deze algemene voorwaarden.

6.1 Verzetten huisbezoek: Tijdens het uitvoeren van de opdracht is er een afgesproken datum en tijd waarop het huisbezoek plaatsvindt. Verzetten van deze afspraak kan onder bepaalde voorwaarden:

 1. Tot uiterlijk 48 uur van te voren kan deze afspraak kosteloos verzet worden; mits dit schriftelijk via e-mail wordt gedaan én is bevestigd door DE VROLIJKE HUISKAT.
 2. Tot uiterlijk 24 uur van te voren kan deze afspraak kosteloos verzet worden; mits dit telefonisch wordt gedaan (voicemail inspreken bij geen gehoor) én is bevestigd door DE VROLIJKE HUISKAT.
 3. Wanneer het huisbezoek binnen 24 uur wordt verzet, wordt er 25 (vijventwintig) euro aan administratiekosten in rekening gebracht. Deze wordt als zodanig vermeld op de factuur.
 4. Door overmacht; dit ter beoordeling van DE VROLIJKE HUISKAT; er worden geen kosten in rekening gebracht. Zie artikel 7: overmacht.

6.2 Verzetten telefonisch contactmoment (nabespreking): Tijdens het uitvoeren van de opdracht is er een afgesproken datum en tijd waarop een telefonische nabespreking plaatsvindt. Verzetten van het telefonisch contactmoment kan onder bepaalde voorwaarden:

 1. Tot uiterlijk 48 uur van te voren kan deze afspraak kosteloos verzet worden; mits dit schriftelijk via e-mail wordt gedaan.
 2. Tot uiterlijk 24 uur van te voren kan deze afspraak kosteloos verzet worden; mits dit telefonisch wordt gedaan (voicemail inspreken bij geen gehoor).
 3. Wanneer het telefonisch contactmoment binnen 24 uur wordt verzet of er wordt niet opgenomen, dan wordt er 15 (vijftien) euro aan administratiekosten in rekening gebracht op een separaat te versturen factuur.
 4. Door overmacht; dit ter beoordeling van DE VROLIJKE HUISKAT; er worden geen kosten in rekening gebracht. Zie artikel 7: overmacht.

Artikel 7: Overmacht

7.1 Definitie overmacht: Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop klant geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor klant niet in staat is gemaakte afspraken na te komen.

Artikel 8: Prijzen

8.1 Definitie prijzen: Hoogte van de overeengekomen vergoeding die gevraagd wordt voor geleverde diensten en/of producten.

8.2 Hoogte van de prijzen: Actuele prijzen zijn na te lezen op de website van DE VROLIJKE HUISKAT en worden bevestigd in de inhoud van de opdracht (zie hiervoor artikel 3.2).

8.3 Prijzen zijn:

 1. Vergoeding voor te leveren diensten
 2. Vergoeding voor te leveren producten
 3. Verzendkosten
 4. Administratiekosten
 5. Reiskostenvergoeding

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1 DE VROLIJKE HUISKAT kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven van door de klant verwachte resultaat. Daarentegen zal DE VROLIJKE HUISKAT in alle redelijkheid en billijkheid haar uiterste best doen om het gewenste resultaat te bereiken; door middel van aanpassing en bijsturing wanneer de situatie hierom vraagt. Bij het uitblijven van het gewenste resultaat blijft onverkort de betalingsverplichting bestaan.

9.2 DE VROLIJKE HUISKAT is niet aansprakelijk voor ziekten en/of (vermeende) gebreken, mentaal of fysiek, welke het dier mogelijk oploopt tijdens of ten gevolge van de door DE VROLIJKE HUISKAT verleende diensten en/of geleverde producten.

9.3 Afname door klant van diensten en/of producten van DE VROLIJKE HUISKAT gebeurt op eigen risico en verantwoordelijkheid. De klant blijft te allen tijde aansprakelijk voor het gedrag en de gezondheid van zijn/haar eigen kat(ten) en andere huisdieren.

9.4 Klanten wordt geadviseerd een aansprakelijkheidsverzekering voor derden (WAP) afgesloten te hebben, welke ook voor zijn/haar dier geldig is.

Artikel 10: Vertrouwelijke informatie

10.1 DE VROLIJKE HUISKAT zal alle hem/haar verstrekte informatie als vertrouwelijk beschouwen voor zover dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Alleen in geval van artikel 5.9.1. is DE VROLIJKE HUISKAT genoodzaakt contactgegevens en overeengekomen vergoeding door te geven aan het betreffende incassobureau.

10.2 Wanneer DE VROLIJKE HUISKAT overleg voert met een collega om advies in te winnen conform artikel 4.1.1 zal alleen de hoogstnodige informatie in vertrouwen gedeeld worden; dit wordt gedaan met toestemming van de klant.

10.3 DE VROLIJKE HUISKAT zal eventueel gemaakt video- of fotomateriaal niet gebruiken voor andere doeleinden dan de gedragstherapeutische behandeling zonder schriftelijke toestemming van de klant.

10.4 De te verstrekken vragenlijst door DE VROLIJKE HUISKAT is persoonlijk, vertrouwelijk en op maat gemaakt. Het is dan ook niet toegestaan de vragenlijst door te sturen naar derden.

10.5 Een verrijkingsconsult en de gedragstherapie voor katten worden individueel opgesteld en is daardoor niet één op één toepasbaar op andere katten in het huishouden of katten van derden. Elke kat heeft een eigen karakter en heeft een unieke leefomgeving. Hierdoor is elke situatie anders en hiermee elk advies gegeven in een verrijkingsconsult dan wel bij gedragstherapie voor katten.

10.6 Het gegeven advies voor een Persoonlijke Bach Bloesem mix is afgestemd op het karakter en de gedragingen van de betreffende kat en hiermee niet één op één toepasbaar voor andere katten in het huishouden of katten van derden.

10.7 Overige informatie met betrekking tot het verwerken van gegeven is te vinden in de Privacyverklaring van DE VROLIJKE HUISKAT.

Artikel 11: Klachten

11.1 Klacht indienen: Indien de klant niet tevreden is over de geleverde diensten van DE VROLIJKE HUISKAT, dient de klant dit meteen te melden bij DE VROLIJKE HUISKAT.

11.2 Klacht oplossen: In samenwerking met de klant zal DE VROLIJKE HUISKAT de klacht oplossen naar alle redelijkheid en billijkheid en in zover dit binnen het vermogen van DE VROLIJKE HUISKAT ligt.

11.3 Impasse: Wanneer de klant en DE VROLIJKE HUISKAT van mening blijven verschillen en er een impasse ontstaat over de oplossing van de klacht; dan kan DE VROLIJKE HUISKAT de klachten- en geschillencommissie inschakelen (waarbij DE VROLIJKE HUISKAT is aangesloten conform de WKKGZ) die als onafhankelijke partij naar de situatie kijkt en dan zal i.s.m. de   geschillencommissie naar een oplossing worden gezocht.

Artikel 12: Bach Bloesem Advies voor dieren

12.1 Bij Bach Bloesem advies voor dieren wordt gesproken over de Bach Bloesem Remedies. DE VROLIJKE HUISKAT maakt gebruik van de officiële Bach Bloesem Remedies en hanteert daarom ook deze naam.

12.2 Natuurgeneeswijze: Bach Bloesem Remedies gelden als een natuurlijke geneeswijze.

12.3 De Bach Bloesem Remedies kunnen gegeven worden naast reguliere medicijnen.

12.4 De Bach Bloesem Remedies zijn géén vervanging voor reguliere medicijnen.

12.5 Het Bach Bloesem Advies voor dieren staat los van medische adviezen van een dierenarts.

12.6 Ik ben geen dierenarts. Mijn plicht als DE VROLIJKE HUISKAT is dan ook om in sommige gevallen door te verwijzen naar een dierenarts.

12.7 Resultaat: Resultaat door gebruik van de Bach Bloesem Remedies voor dieren is niet voorspelbaar zoals bij gebruik van reguliere medicijnen waarbij het resultaat wordt voorspeld op basis van ervaringen en statistieken.

12.8 Korte termijn effecten: Wanneer er resultaat op korte termijn is, kan het zijn dat dit niet altijd meteen merkbaar is. De Bach Bloesem Remedies zorgen voor een subtiele en soms (voor de eigenaar van de kat) onmerkbare veranderingen op korte termijn.

12.9 Stress door toedienen Bach Bloesem Remedies: Doordat de Bach Bloesem Remedies voor niet rechtstreeks in de bek wordt gegeven, maar op voedsel of in drinkwater, geeft het gebruik van Bach Bloesem Remedies geen extra stress bij de katten.

Artikel 13. Copyright en auteursrechten van De Vrolijke Huiskat

Copyright betekent dat alle rechten van intellectuele eigendom betreffende informatie, teksten, afbeeldingen, foto's en materialen liggen bij ©De Vrolijke Huiskat.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze informatie, teksten, afbeeldingen, foto's en materialen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke én schriftelijke toestemming van ©De Vrolijke Huiskat.

Dit geldt altijd, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht waarbij bron vermelding verplicht is).

Artikel 14. Disclaimer van devrolijkehuiskat.nl

De Vrolijke Huiskat (Kamer van Koophandel: 65191552), verleent u hierbij toegang tot devrolijkehuiskat.nl en en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen. De Vrolijke Huiskat behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

De Vrolijke Huiskat spant zich in om de inhoud van devrolijkehuiskat.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op devrolijkehuiskat.nl aangeboden informatie teksten, afbeeldingen en diensten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. De aangeboden informatie teksten, afbeeldingen en diensten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van De Vrolijke Huiskat.

In het bijzonder zijn alle prijzen op devrolijkehuiskat.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op devrolijkehuiskat.nl opgenomen hyperlinks naar andere websites of diensten van derden kan De Vrolijke Huiskat nimmer aansprakelijkheid aanvaarden. Ook aanvaardt De Vrolijke Huiskat geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daardoor kan ontstaan. Externe site hebben een eigen disclaimer waarna De Vrolijke Huiskat bij deze verwijst.

Artikel 15. Privacyverklaring van De Vrolijke Huiskat

Voor de Privacyverklaring van De Vrolijke Huiskat kijk op de betreffende pagina.
Deze is niet opgenomen in de Algemene Voorwaarden.

Kattenpraktijk De Vrolijke Huiskat

Kattengedragsdeskundige
Voedingsadviseur voor katten
Bach bloesem consulent voor katten

Vuurwerkangst kat

Voor een stressvrije en katvriendelijke omgeving waar jouw kat écht kat kan zijn

Kattenpraktijk De Vrolijke Huiskat Breda

Contact opnemen
Gevestigd in Breda wijk Haagse Beemden - KVK 65191552

Gedragstherapie kat aan huis
Den Bosch, Tilburg, Dordrecht, Gornichem, Rotterdam, Roosendaal, Bergen op Zoom, Goes en natuurlijk Breda.

Bach bloesemadvies online
Landelijk verzenden

Voedingsadvies voor katten online
Uitgebreid en persoonlijk advies via mail